دوره 4، شماره 11 و 12 - ( 3-1396 )                   جلد 4 شماره 11 و 12 صفحات 44-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (3255 مشاهده)
روای تشناسی به مثابه دانشی که عمر چندانی از تأسیس آن نم یگذرد (چند دهه)، ب هخوبی توانست هاست در حوز ههای گوناگون، ب هعنوان ابزاری مناسب به منظور تحلیل و بررسی متونمطرح گردد؛ حوز ههایی همچون جامع هشناسی، مطالعات فرهنگی، قو منگاری، یزدا نشناسی،تاریخ و حتی پزشکی. اما در میان این حوزه های متنو ع گذشته از ادبیات داستانی که ب هنوعیبستر شک لگیری دانش روای تشناسی محسوب م یشود مطالعات مربوط به روای تشناسیدر گسترۀ بحث تاریخ و تاری خنگاری از اهمیت ویژ های برخوردار است. زیرا رو شهای مورد استفاده در روای تشناسی، ابزارهایی کارآمد و حتی کمّ یگرا برای سب کشناسی و تحلیل وبررسی صحت و سقم این متون و دیگر ویژگ یهای آ نها خواهند بود. این نوشتار م یکوشد با بازنمایی کتاب روای تشناسی تاری خنگارانۀ تاریخ بیهقی، ضمن بررسینقاط قوت و شاید ضعف آن، به بیان اهمیت رو شهای مورد استفادۀ دانش روای تشناسی در تحلیل متون تاریخی (تاری خنگارانه) بپردازد. لازم به ذکر است کتاب تاریخ بیهقی که همسنگ اهمیتتاریخی آن، مورد تتبعات متعدد ادبی نیز قرار گرفته، ذاتاً دارای دو وجهۀ تاریخی و ادبی است کهاین امر موجب شده زمین های مناسب برای پژوه شهای روای تشناسانه باشد.
متن کامل [PDF 660 kb]   (1 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/5/1 | پذیرش: 1396/5/1 | انتشار: 1396/5/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.